Pravidla a osobní údaje

Účastníkem závodu horských kol Bike Čeladná může být osoba, která splní následující podmínky: 

 1. Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce www.bikeceladna.cz. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.
 2. Uhradí startovné v souladu s vybranou tratí a kategorií v uvedeném regulérním termínu. Originál platebního příkazu startovného uschovejte pro předložení v kanceláři závodu. 
 3. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrtnutím kolonky při on-line registraci.
 4. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno)
 5. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost. 
 6. Každý účastník je povinen při jízdě použít certifikovanou bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
 7. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 8. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 9. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 10. Každý účastník může startovat na horském nebo trekingovém kole v dobrém technickém stavu s dvěma na sobě nezávislými brzdami, s koly ne většími (přední i zadní) než průměr 29 palců. 
 11. Závodník smí závod absolvovat pouze s jedním kolem, poháněným výhradně lidskou silou (elektrokola nebudou připuštěna na start) – kontrola vedoucím pořadatelem MTB před startem. 

 

Závod horských kol Bike Čeladná se řídí těmito pravidly:  

• Závod se řídí pravidly ČSC a UCI pro závody horských kol v disciplíně Cross – Country XCP (Cross Country point-to-point)  aplikovaných na náš závod. Ve všech sporných případech neuvedených v pravidlech bude rozhodovat komise rozhodčích po konzultaci s pořadatelem. Právo na start mají individuální závodníci a týmy. 

• Limit startujících je dohromady 800 závodníků na trase A 50 km i trase B 30km. Počet startujících na Family jízdě je neomezený. O pořadí registrace rozhoduje den, kdy dojde platba na účet pořadatele. Vítězi v jednotlivých kategoriích a celkové klasifikaci se stávají týmy a závodníci, kteří v nejkratším možném čase projedou trasu závodu Bike Čeladná. 

• Poškození a úpravy startovního čísla znemožňující identifikaci rozhodčími se trestá časovou penalizací. Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. 

• Start bude hromadný na výstřel a měřen elektronicky (čipy). Startovní prostor zůstane otevřen ještě 15 minut od startovního signálu. Závodníci, kteří vystartují po limitu, nebudou zařazeni do výsledkových listin a nebudou klasifikováni jako závodníci, kteří dokončili závod. Čas každého závodníka se začíná měřit při výstřelu. Na start budou závodníci řazeni podle startovních čísel, čísla 1 až 50 si vyhrazuje pořadatel přidělit vybraným závodníkům kategorií ELITE a VIP. Časový limit dojezdu do cíle je do 16:00 hod. Závodníci, kteří nedokončí závod v časovém limitu, mají možnost pokračovat v závodě, ale nebudou uvedeni v celkové klasifikaci. 

• Trasa bude označena a zajištěna organizátory a zdravotníky z řad Horské služby. Bude značena dočasným značením šipkami na tabulkách velikosti A4 s logem závodu a plastovou páskou Bike Čeladná (mlékem).

• Věcné ceny obdrží 3 nejlepší individuální závodníci v jednotlivých kategoriích na trase A 50 km. Dále bude oceněno prvních 5 v absolutním pořadí mužů a žen na trase A 50 km, první tři umístění zároveň obdrží prize money. Na trase B 30 km budou oceněni 3 celkově nejlepší muži, 3 celkově nejlepší ženy a 3 nejlepší individuální závodníci v jednotlivých kategoriích na trase. Vítězové závodu musí být přítomni na vyhlašování výsledků. Vyhlašování proběhne v 16:00 hod., vyhlášení dětských závodů ve 12:30 hodin. Family jízda je koncipována jako vyjížďka a vyhlášení není. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový harmonogram programu bez udání důvodu. Nepřítomnost na pódiu při vyhlášení se trestá ztrátou nároku závodníka na finanční a věcné ceny. Výjimku nepřítomnosti bez postihu může udělit pouze hlavní rozhodčí. 

• Tresty a penalizace může udělit Komise rozhodčích po konzultaci s pořadatelem:

1. Napomenutí 

2. Trest připočtení času 

3. Diskvalifikace

• Tresty můžou být uděleny porušením pravidel ČSC a UCI pro závody horských kol. Zejména pak za jízdu bez ochranné přilby, znečišťování trati a přírody (odpadky možno vyhazovat pouze v těsné blízkosti bufetu do 200 m), nedodržování návštěvního řádu CHKO Beskydy, nedostatek vybavení mající vliv na bezpečnost jízdy, nedodržení zásad fair play, nesportovní chování, tlačení nebo tahání s cizí pomocí, nedodržování pravidel silničního provozu. V případě diskvalifikace pořadatel nevrací startovné. 

• Odstoupení ze závodu: Závodník, který chce odstoupit v průběhu závodu Bike Čeladná, nezáleží přitom na příčinách jeho odstoupení, je povinen toto nahlásit v závodní kanceláři. V případě, že odstoupí ze závodu během závodu, je nutné toto nahlásit na HELP line: +420 731 236 542 jinak po vás bude vyhlášeno pátrání záchranných složek. V případě, že v důsledku toho, že nenahlásíte odstoupení ze závodu pořadateli, a bude vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný závodník.

• Doporučené vybavení závodníka Bike Čeladná je nejméně 0,5 litry tekutin, gely a energetické tyčky, nářadí na opravu kola, náhradní duše a pumpička. Doporučujeme, aby každý účastník měl cyklocomputer nebo GPS a nabitý mobilní telefon (nejlépe s nainstalovanou aplikací Záchranka). 

• Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Akce “Bike Čeladná” se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

 

Dodržování pravidel silničního provozu: 

• Závod Bike Čeladná se jede za plného silničního provozu. Všichni závodníci na cestách a silnicích musí jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci musí být maximálně ostražití a musí brát v úvahu možný střet s vozidly a osobami (traktory, aut, dobytkem, místními obyvateli, turisty, atd.) na lesních a polních cestách, v okolí obydlí a na turistických chodnících. Pořadatel nenese odpovědnost za případné kolize a střety na trati. 

• Protesty je možno podat hlavnímu rozhodčímu závodu písemnou formou do 30minut po vyvěšení výsledků na informační tabuli, s kaucí 500 Kč. Kauce se nevrací, pokud hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem protest neuznají. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné a zavazující. 

• Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu On line systém s.r.o.: info@onlinesystem.cz- a to v termínu do 10. 9. 2022.

• Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci. Prosíme všechny závodníky, aby neznečišťovali odpadky trasu závodu a okolní přírodu. V případě odstoupení ze závodu pořadatel nevrací startovné. Účastníci závodu vyplněním on-line registrace a zaškrtnutím kolonky  „Souhlasím s pravidly“ stvrzují, že byli seznámeni s propozicemi a právním ujednáním závodu a souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. Pořadatel a hlavní rozhodčí si vyhrazují právo na vlastní výklad pravidel těchto propozic nebo jejich případnou změnu. Trasa závodu vede v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Závodníci se musí chovat v souladu s pravidly pohybu v CHKO. Závodníci se musí chovat ohleduplně k návštěvníkům a ostatním osobám pohybujících se na trati.  

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců. 

 

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR

Aby byla úroveň závodu Bike Čeladná co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je BB Sport, s.r.o., IČO: 28540174, se sídlem Náplavní 2013/1, 120 00, Praha 2, telefon: 603557070, e-mail: info@bb-sport.cz.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 • Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací. 
 • Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.
 • Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
 • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: EcoMail (newslettery), onlinesystem (registrace) a Žijme sportem, z.s. (spolupořadatel). Jméno a datum narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Bike Čeladná (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.bikeceladna.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, datum narození) v tisku, rádiu a televizi. Svou přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu Žijme sportem z.s. ve spolupráci se BB Sport, s.r.o. v souladu se směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation), schválenou Evropskou unií v dubnu 2016.